Please note, these prices are subject to change at anytime due to fluctuating supplier costs.

COMPANY’S VISION ( Tầm Nhìn của Công Ty):

 

We aim to be foremost Viet-Thai foods distributor in Ontario, and ready to break through any barriers to bring our business to success.  We expect and demand the best we have to offer by always keeping our customers values on top of mind.

Chúng tôi cố gắng hết để dẩn dắt Công Ty đứng đầu trong lĩnh vực phân phối thực phẩm Việt-Thái tại Ontario, và sẵn sàng để vượt qua bất kỳ rào cản để mang lại thành công kinh doanh của chúng tôi.  Chúng tôi hy vọng và yêu cầu tốt nhất phải cung cấp bằng cách luôn giữ giá trị cho khách hàng của chúng tôi đầu tiên.

 

COMPANY’S MISSION (Sứ Mệnh của Công Ty):

We are dedicated in providing finest quality Viet-Thai products with value pricing.  Our business success will be measured by our customer’s choice in believing our ability to meet or exceed their expectations of price and service.

Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt nhất Việt-Thái với giá trị.  Kinh doanh thành công của chúng tôi sẽ được đánh giá bởi sự lựa chọn của khách hàng trong khả năng của chúng tôi để tin đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng về giá cả và dịch vụ.

Main Menu