Please note, these prices are subject to change at anytime due to fluctuating supplier costs.

About Us:

BACKGROUND:

L&K Viet-Thai Enterprises Inc. is a family oriented company, the business is built upon the foundation of TRUST, HONESTY,INTEGRITY and TEAMWORK.  The company was first established in July of 2006, under the name L&K Fresh Sugarcane Ltd. to serve Vietnamese and Thai restaurants in the Metro Toronto and peel region area.  In February of 2012 the company decided to official change its name to L&K Viet-Thai Enterprises Inc. and has expanded its business to further serve in East to South-West Ontario region, Milton, Hamilton, St. Catherine and Niagara region.

BỐI CẢNH:

L&K Viet-Thai Enterprises Inc. là Công Ty theo định hướng gia đình, kinh doanh được xây dựng trên nền tảng Tín Nhiệm, Trung Thực,Thanh Liêm và TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI.  Công Ty được thành lập vào tháng Bảy năm 2006, dưới cái tên L&K Fresh Sugarcane Ltd. để phục vụ nhà hàng Việt Nam và Thái Lan trong Metro Toronto và khu vực vùng Peel.  Trong tháng Hai năm 2012, Công Ty đã quyết định thay đổi chính thức tên L&K Viet-Thai Enterprises Inc. và đã mở rộng kinh doanh để phục vụ hơn nữa ở phía Đông đến phía Tây Nam khu vực Ontario, Milton, Hamilton, St. Catherine và khu vực Niagara.

 

OUR TEAM ( ĐỘI NGŨ):

Jacky Luong
Director/Marketing Manager
contact@vt-foods.ca

Mr. Jacky Luong has been in the Viet-Thai food distribution for more than 17 years. He was the owner of an Asian supermarket before he joined the Asian food distributor.

Mr. Jacky Luong có nhiều kinh nghiệm trong việc phân phối thực phẩm Việt-Thái trong hơn 17 năm. Ông là chủ sở hữu của một siêu thị châu Á trước khi tham gia phân phối thực phẩm châu Á.

Main Menu